Losowa fotografia
Statystyki
statystyka
Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez F.U.H. WODNIAK

Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część umowy o udział w imprezie turystycznej.

ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy polega na podpisaniu przez UCZESTNIKA i Przedstawiciela F.U.H. WODNIAK umowy w formie pisemnej lub wypełnienie przez UCZESTNIKA formularza zgłoszenia na stronie www. Za obowiązujące przyjmuje się zawarcie umowy tą drogą po potwierdzeniu rezerwacji przez Przedstawiciela F.U.H. WODNIAK.
 2. UCZESTNIK zawierając umowę z F.U.H. WODNIAK potwierdza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze warunki uczestnictwa oraz program imprezy.
 3. UCZESTNIKIEM imprezy jest osoba podpisująca Umowę oraz inne osoby objęte zgłoszeniem.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią winno być potwierdzone przez jej prawnego opiekuna.
 5. Uczestnik obowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
 6. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający na udział w spływie. Udział w spływie odbywa się na własną odpowiedzialność.

CENA IMPREZY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena imprezy podana jest na stronie F.U.H. WODNIAK – www.splyw.pl
 2. Przy zawarciu umowy UCZESTNIK zobowiązany jest do dokonania: a) wpłaty zaliczki na konto bankowe, w terminie 14 dni po zawarciu umowy. Wysokość zaliczki podana jest w ofercie internetowej. b) pozostałą część należności UCZESTNIK powinien wpłacić na 14 dni przed terminem imprezy c) 100% ceny imprezy jeżeli umowa zostaje zawarta na mniej niż 14 dni przed terminem imprezy
 3. Niedokonanie wpłaty w określonych wyżej terminach jest traktowane jako rezygnacja z imprezy i powoduje skreślenie wszystkich osób zawartych w umowie z listy uczestników.

ZMIANA PROGRAMU, ŚWIADCZEŃ I CEN

 1. F.U.H. WODNIAK zastrzega sobie prawo zmiany ceny imprezy w przypadku wzrostu kosztów transportu lub wzrostu cen innych składowych programu imprezy, mających miejsce przed rozpoczęciem imprezy. Zmiana ta może nastąpić najpóźniej na 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. F.U.H. WODNIAK ma obowiązek powiadomić o tym Uczestnika ustnie lub pisemnie.
 2. Uczestnik powinien powiadomić F.U.H. WODNIAK o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jeżeli UCZESTNIK w tym terminie nie sprzeciwi się zmianie, F.U.H. WODNIAK uznaje, że wyraził on na nią zgodę, przyjął proponowane zmiany i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, F.U.H. WODNIAK zobowiązane jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku możliwości zorganizowania takich świadczeń Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości nie zrealizowanych świadczeń.

ZMIANA REZERWACJI I ODWOŁANIE UDZIAŁU W IMPREZIE

 1. Klient może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu Umowy jeżeli osoba ta jednocześnie przejmie wszystkie obowiązki wynikające z tej umowy oraz pokryje koszty związane z tą zmianą. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skuteczne wobec F.U.H. WODNIAK jeżeli Klient zawiadomi F.U.H. WODNIAK w terminie co najmniej na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.
 2. O rezygnacji z udziału w imprezie Uczestnik winien zawiadomić F.U.H. WODNIAK pisemnie, lub drogą mailową.
 3. F.U.H. WODNIAK dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty, ewentualnie pomniejszonej o opłaty z tytułu faktycznie poniesionych kosztów, w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnej rezygnacji z imprezy i po zwrocie wystawionych dokumentów.

ODWOŁANIE IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA

 1. F.U.H. WODNIAK zastrzega sobie prawo odwołania lub skrócenia imprezy z przyczyn od siebie niezależnych w szczególności z powodu decyzji władz państwowych, działania Siły Wyższej (w szczególności: wojna, akty terroru, rozruchy i niepokoje społeczne, kataklizmy przyrodnicze, powódź, trzęsienie ziemi, pożar, zarządzenie władz, strajki, warunki pogodowe oraz inne przyczyny niezależne od Organizatora). Uczestnik otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty. Uczestnikowi nie przysługuje natomiast odszkodowanie.
 2. W przypadku braku wymaganego minimum uczestników F.U.H. WODNIAK zastrzega sobie prawo odwołania imprezy najpóźniej na 7 dni przed datą jej rozpoczęcia oraz gwarantuje Uczestnikowi jedynie zwrot wniesionych wpłat.
 3. O odwołaniu imprezy F.U.H. WODNIAK niezwłocznie powiadomi UCZESTNIKA. Zwrot dokonanych wpłat nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty podjęcia przez UCZESTNIKA stosownej decyzji.
 4. UCZESTNIK może skorzystać z oferty w innym terminie po ustaleniu szczegółów z Przedstawicielem F.U.H. WODNIAK.
 5. UCZESTNIK ma obowiązek niezwłocznie powiadomić F.U.H. WODNIAK o swojej decyzji na piśmie lub drogą elektroniczną.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator imprezy odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r (Tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r nr 55 poz. 578 z późniejszymi zmianami.
 2. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w trakcie trwania imprezy z przyczyn leżących po jego stronie jak np.: spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu na imprezie.

PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. UCZESTNIK ma prawo do otrzymania świadczeń zgodnie z otrzymaną ofertą.
 2. UCZESTNIK ma prawo do korzystania w trakcie imprezy z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli F.U.H. WODNIAK.
 3. Zgłaszanie uwag i wniosków u ratownika – przewodnika.
 4. Niewykorzystanie w trakcie trwania imprezy przez Klienta wszystkich świadczeń (z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia do zwrotu zapłaconej należności.
 5. Stosowanie się do zaleceń i wskazówek przedstawicieli F.U.H. WODNIAK umożliwiających realizację programu Imprezy.
 6. Przestrzeganie Zasad Bezpieczeństwa określonych w załączniku nr 2 do Umowy.
 7. W razie rażącego lub uporczywego naruszania ustalonego przez Organizatora porządku imprezy zagrażającego interesom innych Klientów, Organizator może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. Koszty związane z konsekwencjami takiej sytuacji ponosi Klient.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia kosztów ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.

REKLAMACJE

 1. Zgodnie z Ustawą o usługach turystycznych F.U.H. WODNIAK jest zwolniona z odpowiedzialności za wady świadczenia, jeżeli niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem UCZESTNIKA, b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, c) siłą wyższą.
 2. Jeżeli UCZESTNIK stwierdzi wady w realizacji imprezy ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt u ratownika – przewodnika celem umożliwienia usunięcia wady na miejscu.
 3. Reklamacje, które nie zostały załatwione za pośrednictwem ratownika - przewodnika należy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od zakończenia imprezy, a F.U.H. WODNIAK ma obowiązek ich niezwłocznego rozpatrzenia oraz udzielenia Uczestnikowi odpowiedzi w ciągu 30 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Umową – Zgłoszeniem oraz niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy:
  a) ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 ze zmianami), Kodeksu Cywilnego,
  b) inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.
 2. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy rzeczowo i terytorialnie dla siedziby pozwanego.